EMO, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİNE KATILDI

EMO, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİNE KATILDI
  • Güncelleme Tarihi: 28 November 2017

6-18 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul‘da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde düzenlenen Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2017) konferansına katıldı. Kongreye, EMO’yu temsilen Oda Yazmanı Ali Murat Cellatoğlu ve Oda Saymanı Görkem Çelik katılmıştır.
Kongrede, yedi ana sempozyum başlığı altında bildiriler kabul edilmiştir. Sempozyum konuları, program ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca Kongre ile ilgili daha fazla bilgiye http://eemkon.org.tr/ sayfasından ulaşılabilir.
1. Mühendislik Eğitimi

• Mühendislik, temel bilimlerin doğal süreçlere uygulanması ile insanlık yararını hedefleyen bir meslek olup, uygulama alanı yönünden, doğa ve kültürel çevrenin tahribi; birey ve toplum sağlığının riske girmesi gibi pek çok olumsuz duruma neden olabilmektedir. Bu yüzden mühendislik mesleği altyapı sorunları çözülmüş, çağdaş ve bilimsel niteliklere sahip kaliteli bir eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle eğitimin belirli bir amaca hizmet etmesinin yanında, bireyin kendisine ve topluma yararlı olmasını sağlayacak donanımı kazandırması gerekmektedir.
• Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, toplumların yapısını ve eğitim sistemlerini etkilemektedir. Teknoloji toplumunun eğitim felsefesi; yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yöneltmektir. Mühendislik eğitiminin amacı ülkenin gelişimine katkı sağlayacak özelliklere sahip mühendis yetiştirmek için, öğrencilere çağdaş temel bilim ve mühendislik bilgilerinin aktarmanın yanında, yaratıcılığı, araştırma tekniklerini, bir problemi kendi kendine çözme becerilerini vermektir. Günümüzün hızla gelişen dünyasında bilgi üretimi kadar, bilgiye erişme ve onu kullanma yöntemleri de önemlidir. Elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislikleri eğitimi, öğrenciye mühendislik ve endüstriyel problemlerin çözümünde gerekli yenilik yapma becerisi sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.
• Bu kapsamda düzenlenen sempozyumun amacı, elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislikleri eğitiminin günümüzdeki durumunu belirlemek, bu alanlardaki evrensel değişimi ve gelişimi tartışarak geleceğe yönelik düşünceleri ortaya koymak, çağımıza ve ülkemize uygun nitelikte ve mesleğinin getirdiği sorumluluk bilincine sahip mühendislerinin nasıl yetiştirileceği ve ülkenin kalkınmasına nasıl katkı sağlayacakları konusunda öneriler oluşturmak, sonuçların hayata geçirilmesi için ilgili tüm üniversiteleri, YÖK’ü, TMMOB’yi, Meslek Odalarını ve Sivil Toplum Örgütlerini etkilemek ve harekete geçirmektir.

1.Üniversite Öncesi Eğitim
• •Eğitime Genel Yaklaşım ve Durum Saptaması
• •Mühendislik Eğitimi Öncesi Temel Bilimler Eğitimi ve Mühendislik İçin Öğrenci Seçimi
• •Mühendislik İçin Öğrenci Seçimi

2.Mühendislik Eğitimi
• •Temel Bilimler Eğitimi
• •Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
• •Dünyada Mühendislik Eğitimi

3. Mühendislik Eğitimini Etkileyen Unsurlar (PANEL/FORUM)
• •Dil Sorunu
• •Staj
• •Sosyal ve Yönetsel Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik Katkı ve Eğitimler
• •Öğrenci Değişim Programları

4.Üniversite Sonrası Eğitim
• •Lisans Üstü Eğitim
• •Meslek İçi Eğitim ve Meslek Odalarının Rolü
• •Teknolojik Yenilikleri İzleme ve Uyum

5.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversite ve Sanayi İşbirliği
• •Üniversite ve Sanayi İşbirliğinde Modeller
• •Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin Mühendislik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
• •Tübitak vb. Kuruluşlarla İlişkilerin Mühendislik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

6.Mühendislik Eğitiminde İz Bırakanlar ile Öğrencilerin Buluşması (PANEL/FORUM)

2. Elektrik ve Kontrol Mühendisliği

Milattan önce III. yüzyıldan itibaren geri besleme kavramı ile geçmişin ihtiyaçlarını çözen; günümüzde ise elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar kapsamlı endüstriyel üretim sistemlerinin, planlanan şekilde çalışmasını sağlayan teknolojileri üreten ve uygulayan mühendislik dalı; kontrol mühendisliği olarak yaşamımızda yer almıştır.
Meslek alanlarımız içinde önemli ve geniş bir yelpazeye sahip ölçme-izleme ve kontrol sistemlerinin yaratıcısı ve uygulayıcısı olan kontrol mühendisliğine yönelik olarak bu sempozyumda;
Gelişen teknolojiler kapsamında kontrol mühendisliği alanlarının tamamı olamasa da özellikle akıllı şebekeler, enerji verimliliği ve endüstri 4.0 konularında dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler paneller, davetli bildiriler ve hakemli bildiriler ile sunulmaya çalışılacaktır. Değerli üniversitelerimizin, kamu temsilcilerinin, endüstri temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın katkıları ile konuları anlama, irdeleme ve daha sonra gerçekleştireceğimiz Sempozyumlara da bu bilgi birikimlerinin aktarılması hedeflenmektedir.

OTURUM VE PANEL KONULARI
• Endüstriyel Otomasyon
• Proses Kontrol Sistemleri
• Hareket Kontrol Sistemleri
• Raylı Sistemlerde Kontrol ve Sinyalizasyon Sistemleri
• İnsansız Hava, Deniz ve Denizaltı Araçlarının Üretim, Kontrol
• Üretim Entegrasyonu (Endüstri 4.0)
• Elektrikli Araçlar – Robotik ve Görsel Denetim Sistemleri
• Modelleme Simülasyon
• Kontrol Sistemlerinde Ar-Ge

3. Elektronik Sanayi

Dünyada elektronik sanayi hızla gelişmektedir. Amerika, Japonya, Almanya gibi ülkelerde elektronik sanayi ürünleri ihracatı, ihraç ürünleri sıralamasında ilk üçe girmektedir. Türkiye’de elektronik ürün ihracatı, kendi belirlediği hedeflere göre bile geri kalmış vaziyette ve dünya sıralamasında da gerilerdedir. 2010’da 20 milyon adet tv seti üretilen ülkemizde bu sayı 2014 yılında 10 milyona düşmüştür. 2000-2010 yılları arasında 12 üretici firma varken bugün sadece 2 üretici kalmıştır.
Elektronikte ithalat artmakta, ihracat ise azalmaktadır. Aksine Ar-Ge faaliyetleri yapan firmalar yeterince destek alamamakta ve faaliyetlerini azaltmak zorunda kalmaktadırlar. Elektronik cihaz üreticileri, çok büyük yığınlarla üretim yaparak ve sürekli düşen fiyatlar karşısında Ar-Ge yaparak ürün yenilemek durumundadır. Dev firmaların bu amansız rekabet ortamında araya girip kendi tasarımını yapıp kabul ettirmek ancak devlet politikaları ile olabilir. Bu politikaların doğru ve sağlıklı politikalar olabilmesi ancak üniversite, iş dünyası ve sektörü ulusal bazda düzenleyenlerin işbirliği ile olabilir. Bu sempozyumun bir görevi de sorunları ve çözüm yollarını ortaya koyarak bu politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak olacaktır.

OTURUM VE PANEL KONULARI
• Siber Güvenlik (Panel)
• Sayısal devrim
• Yapay zeka/robotik
• Askeri elektronik sanayi
• Güç elektroniği
• Akıllı binalar -1 yangın
• Akıllı binalar -2 konfor ve güvenlik

4. İletişim Teknolojileri

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi mümkün kılan, bilgi toplumunun dayanak noktalarından en önemlisi olan iletişim teknolojileri, gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İletişim teknolojilerini üreten, kullanan ve katma değer yaratmaya devam eden ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik uçurumun derinleştiği görülmektedir.
İletişim , insan – insan, insan-makine ve makine-makine iletişimlerini içermekte ve bunların alt yapısı, uygulamaları, Ar-Ge çalışmaları, faturalamaları ve gizlilik ve güvenlik gibi birçok iletişim konularının incelenmeye ihtiyaç vardır.
Kongre kapsamında düzenlenecek İletişim Teknolojileri Sempozyum‘unda, iletişim teknolojileri meslek alanında çalışmalarıyla teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan araştırmacıların, bu teknolojilerin ülkemizde kullanılmasını sağlayan uygulayıcıların, bu alanda bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerin sektörü düzenleyenlerin ve bilgi üreterek sektörün gelişimini sağlayan temsilcilerin bir araya gelmeleri hedeflenmektedir. 

OTURUM VE PANEL KONULARI
• Dijital dünyada yeni eşik: 5G
• Türkiye’nin iletişim altyapısı
• İletişim teknolojileri girişimciliği ve iletişim Ar-Ge si
• “BlockChain ve güvenlik
• İletişim Teknolojilerinin Toplumsal etkileri, yaratacağı değişimler (PANEL)


5. Enerji Politikaları

Bu sempozyumda, dünyada ve ülkemizde enerji alanının ve özellikle elektrik enerjisinin sorunları ele alınacak ve geleceğe ilişkin öngörüler tartışılacaktır. 1980’lerde özelleştirme politikaları ile başlayan, 2001 krizinden sonra serbestleşme ve liberalleşme politikaları ile günümüze kadar katlanarak büyüyen enerji alanındaki kriz ve onun yarattığı kaos bütün ayrıntılarıyla değerlendirilecektir. 2000 li yıllarla beraber dünyada özelleştirme rüzgarı durmuş ve yeniden kamulaştırma çalışmaları sürerken, Türkiye’de hala özelleştirmenin sürdürülmesi anlaşılamamaktadır.
Bugün Dünya’da, Nükleer Enerji önündeki iki büyük sorun, radyoaktif prosesin kontrolünün Çernobil kazasında olduğu gibi kaybedilmesi veya Fukuşima’da olduğu gibi tusunami, deprem vb. başka fiziksel şartların bozulması nedeniyle santral tesisinin hasar görmesi nedeniyle prosesin kontrol dışına çıkmasıdır. İkinci büyük sorun nükleer santrallarda radyoaktif tepkime sonrası ortaya çıkan radyoaktif atıklarının saklanması problemi olup bu atıkların tüm canlılara, çevreye ve gezegene uzun yıllar boyunca zarar verme olasılığıdır. Gelişmiş ülkelerde nükleer santralların kapatılarak alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi söz konusu iken Ülkemizde nükleer enerji yatırımları devam etmektedir.
Gezegenimizin sorunu olan küresel ısınma, enerji politikaları ile doğrudan ilgilidir. Elektrik enerjisinin nasıl elde edildiği, burada önem kazanmaktadır. Enerjinin etkin kullanımının ve yenilenebilir enerjiye geçişin zorunlu olduğu ve bu hedefe dönük olarak geleceğin enerji· sistemlerinin geleceğin teknolojileri ile planlanması gerektiği açıktır. Bu sorunların bir kez daha masaya yatırılması, politikaların tartışılması gereklidir.
OTURUM VE PANEL KONULARI
• Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları
• Elektrik Piyasaları ve Oluşumu
• Enerji ve Kooperatifçilik – Enerjide Bölgesel ve Yerel Planlama
• Özel Oturum: Termik Santraller Lapseki – Biga incelemesi
• Panel: Nükleer santrallar – Japonya Örneği

6. Kent ve Elektrik

Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme, beraberinde kentlerde yaşanan sorunların dağ gibi büyümesini de getirmektedir. Deprem kuşağında olan ülkemizde pek çok şehrimiz doğal afetlerle sık sık karşılaşmakta, buna karşılık elektrik ve iletişim için gerekli ve yeterli tedbirler alınmakta mıdır?
Son yıllarda elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde yapılan özelleştirmeler, hem kentte elektrik dağıtımı için yapılan yatırımları çok yavaşlatmış hem de kayıp kaçak oranlarının artmasına yol açmıştır. Artan kayıp kaçak oranları devletin ve özelleştirilen dağıtım şirketlerinin büyük bir hatası olmasına rağmen bedeli tüketicilere ödettirilmektedir.
Aydınlatma konusunda hazırlanmış bir master plan olmaması; trafikte, güvenli yaya ulaşımında ve yapılan kötü uygulamalarla oluşan ışık kirliliği her türlü canlının yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir, tarihi binaların keyfi aydınlatılması da özellikle kültürel mirasımızın kent yaşamındaki yerini giderek yok etmektedir. Bu konularda devlet, yerel yönetimler ve ilgili dağıtım şirketlerinin görevleri ne olmalıdır?
Kentsel dönüşümün alt yapı problemleri özellikle enerji planlaması nasıl yapılıyor? aksaklıklar nelerdir? Hızla gelişen raylı ulaşım sistemleri ne getiriyor ne götürüyor? 
Tüketici açısından kullandığımız enerjinin bedelleri uygun mu? Tüketici duyarlılıkları dikkate alınıyor mu?,
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde elektrik: İnşaat sektörünün hızla ve plansız büyümesi, sahalarda olan iş cinayetleri ve kazalarda büyük artışlara neden olmuştur. Diğer taraftan alelacele çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle çok sayıda iş güvenliği uzmanı ortaya çıkarılmış, bu uzmanlar elektrik konusunda ne biliyorlar, bunların yetkinleştirilmeleri için ne yapmalıyız?.
Tüm bu soruların yanıtlarını, sorunların çözüm önerilerini konunun uzmanları, öğretim üyeleri, araştırmacılar, belediye, ilgili STK’lar, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri ile birlikte ele alacağız.

OTURUM VE PANEL KONULARI
• Afetlerde Elektrik ve Haberleşme
• Tüketici Sorunları Olarak Elektrik ve Haberleşme
• Kent Aydınlatması
• İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Elektrik
• Akıllı Şehirler (Altyapısal Düzenleme, Engelli Yaşamı Kolaylaştıracak Düzenlemeler, Akıllı Ulaşım)
• Elektromanyetik Alanların Etkileri
• Kent Mimarisinin Vazgeçilmezi: “Asansörler”

7. Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal mühendisliği dünya üzerinde artan nüfus ve yükselen yaşam standartları ile birlikte artış gösteren klinik ihtiyaçların hızla çözümlenmesine olanak veren, tıp ve biyoloji alanına temel fen bilimleri ve mühendislik kuralları uygulanarak gelişmiş disiplinler arası bir daldır. 
Tıp ve mühendisliğin kesiştiği bu alanda, sağlık sektöründe çözülmeyi bekleyen pek çok problem için tanı, takip ve tedavi yöntemleri, malzeme ve cihazları geliştirilmektedir. 
Günümüzde çok önemli bir yere sahip olan biyomedikal mühendisliğinin sorunlarını anlamak, eğitimsel ve endüstriyel ihtiyaçlarını belirlemek, gelişmiş ülkeler ile ülkemizdeki uygulamaların karşılaştırmasını yapmak ve bu alandaki meslektaşlarımızın akademik, kültürel ve sosyal örgütlülüğünün pekiştirilmesinin olanaklarını yaratmak amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın ortaklaşa yapacağı bu sempozyumun, akademik ve endüstriyel alanlar ile, ilgili hizmet sektörü açısından önemli bir işlevi yerine getireceğini düşünüyoruz.

OTURUM VE PANEL KONULARI
• Disiplinlerarası Tıbbi Araştırmalar ve İşbirliği
• İnovasyon ve Girişimcilik
• Sağlık Bakanlığı Mevzuatlar ve Gelecek Uygulamalar
• Tıbbi Cihaz Üretiminde Tasarım ve Biyouyumluluk (Tıbbi Cihaz Tasarımının Önemli Faktörleri)
• Şehir Hastaneleri ve Sağlık Hizmet Sunucularında Biyomedikal Mühendisliğinin Konumu


Üst Taraf